รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา$ v: d# Y; k4 A
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
' y( D3 {) d# V4 O# N2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)+ k0 ]! s. m3 h6 G) _. [
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
# S+ Q' a/ R3 l. ^( c2 s+ P' z4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
$ e  g) `4 ?5 b7 I' }4 Rคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
8 ?4 h; k( n$ O3 p$ Q" P1.ต้องมี รง4 (105,106)
5 ]  k5 Y: L: \+ J8 mติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
7 B7 p3 U6 g7 T! b6 ^! w4 Vบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 5 O7 m) m/ t" d8 u' ^7 O
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
% b! e* D" w$ K3 t% A. q" h" |ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
0 q% T& P+ l3 w$ \ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP