รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
3 o; \+ K8 |* Y, k  U' O8 D( Q5 T1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
3 s/ N  |9 ?, r! B- G, V2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
: k# d6 P) L5 o) ~" s6 ~- @3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล$ m4 G4 E4 u0 v
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน7 E7 O0 ^; L/ E% z- l. }% V
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
" r- W) Q/ {1 h, [# d* T2 j1.ต้องมี รง4 (105,106)
; f/ a( \' `7 F% p( e/ U* R, C3 oติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319   T3 T8 F2 ^7 D+ u
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
* C' K; O: T. v" zถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701106 g; L8 `' E1 Z! U
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/117 W0 P% N  u8 B4 O& B1 `5 K
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP