รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา+ x2 y2 `; G  y
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
( M; H8 e( u% \2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)6 L3 c0 i# b1 f- H
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
$ e! Z1 U: T, [# W# P! N4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน3 t9 \8 C7 {9 U
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา) W$ I$ I4 O3 k5 J2 |
1.ต้องมี รง4 (105,106)' |! V3 P* @2 P$ U8 @  v& I
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
) G9 i# \* b% \1 q0 ?8 x  ~0 A7 bบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ! `; E3 w8 j2 h1 N4 M4 Y3 g
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110! k0 i  ^( u, d: n5 I4 ?
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
4 ]4 |9 }/ E  H$ V6 H% b: uถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP