รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา. W/ W# e; |4 r$ }; e) L3 z
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร" W/ y& @: s6 L3 T2 c7 S" G
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
# n1 r: y6 Q6 \2 s4 N3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล- g1 X  i" a2 `5 a0 l" [
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน; i* k" Q" n$ e7 ^
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา& ~  u4 L. x  Y# H) ]5 ^$ r
1.ต้องมี รง4 (105,106)
8 _; @# ]$ o9 ~$ T' D9 F. m$ ^9 d! Yติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 8 A% ~% ?  s! p) v4 i4 h
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
' w1 B/ g5 H9 w8 R0 eถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110/ G+ {: K( _$ _1 S" t5 h; {
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
$ e4 h6 y7 `6 f0 m& Y5 [$ oถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP