รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
6 N; _# U( x; l1 V2 B7 J7 `9 R& Z1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร2 F6 y7 G/ p! m* D. G  N
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
5 X) q& @. O$ o; \/ T& K3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
& G! L& W" T4 a0 \4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน( ?0 \% a! O, ~: |! c
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
. z* I& o% B0 u9 A) `/ v( u& H1.ต้องมี รง4 (105,106)
2 _2 {! u& U; _$ [9 eติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 0 b1 `! ?# V2 b  [; {0 W" m) r' @
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
: q6 q$ a7 D" N5 V. Oถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100 q: Y" g* l; r
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11* f6 @, W7 q" I; r; D! _
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP