รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
# w# o; b& D6 y# M* Hบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้9 v# ?9 v: I# D' P$ X
) d5 ~5 W) x1 B1 ]4 t

9 T* w: d2 U0 W, q: Z
, m0 r9 s  I: x+ n1 K                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่7 g8 h6 S/ h9 i& T! X: N7 [, ~
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
. L  E, j$ E- n/ ~5 B. Q: F6 ~* W                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด5 m0 n2 x+ Z7 x. U7 ~: z
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด) I% K; [% \  r
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )  G& W' l) W! s) ]1 e% c# \

# M' V7 k8 K; S5 s5 Y                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
4 x. z+ Q/ v' R0 [8 N1 Z
0 W0 F4 _9 ]0 K
* y0 k. R: a2 ^# G# u3 ~2 y5 Y4 I1 E$ @
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง( q5 a6 c& _5 }- m; J9 V. o0 L
1 }* j/ g0 z7 t) `( {! I
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้% f% X( V. R4 g

" r$ n0 v$ Y/ s' P  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
7 b& c7 a, X3 Lเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010, |7 w- u3 k6 r3 P) D/ S( E
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010$ W; K+ F& L7 F# W. J
ติดต่อเรา
5 C# c) W2 V3 |" W# v. [7 uบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         2 U6 d+ ^7 G- S: I
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
4 y  D* |) X, y! ^% zต.เนินพระ อ.เมือง
& W! F/ B, P% W: r$ m- f4 V( a; ~! H' eระยอง 21150" G2 A' y0 [% n( T5 J1 Z* j
ประเทศไทย
: ^9 k/ u0 e: \+ w
; y) A! J3 W* r8 I! y        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7# o+ z9 Z7 k+ x! o, ^  l
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
' V) H; F* [" E8 p
/ R% |7 `. r/ M2 Thttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP