รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด$ l& S' k) X7 `
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
* x7 s3 b, s3 v* d( v
* k6 z/ T% T8 p( _" n- V9 C- n
& Q; _/ L& L, f6 E6 Q  X
1 C1 [; q9 Q6 }                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
" s7 i$ X% V# I5 o& u5 \: T/ ~                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม* s( {, J- J; C; f1 [
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด0 T5 J+ ~/ Q, W- k/ D- ^
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด+ ~5 l2 M" q  u6 b5 f9 f4 P
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
: P) y0 F0 u4 R
# K- {0 m4 N1 j7 z6 v9 r% U& K                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล! M8 m1 Q* g8 c8 ?" h: z

( S# c/ V2 C) N( S" ?4 {. L9 u6 R- U, V+ |/ J8 S5 C

4 d5 \  B6 t5 g# `- U- d' W                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง
2 t; Q, @. }" H. n0 @( g: Y/ f+ t' }4 u
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้9 [1 t- Y" Z8 A$ y. F- H

3 R3 m- J% D* a+ ]  o3 r  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150$ X: Z% o! l; h  N' U
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010; M4 p# L! L0 m- ]* [3 l. ?
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
- X3 s0 ]" C3 t1 s. P( a, bติดต่อเรา
/ j. M" ~' A- n$ `1 A5 d/ Cบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         , i/ s* j# A) b; u- r; ]% _5 N* s
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่) s4 D# x) F3 z9 {+ k
ต.เนินพระ อ.เมือง
9 z& w2 B5 Q2 |% c& s# o; x3 j7 Y+ Mระยอง 21150
( J7 i4 w, [6 a0 K+ xประเทศไทย
. `  H- ^+ s) l/ H! Q4 k* D( x; ^7 U
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-78 @, n  m0 v" b3 x
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
1 ~; C0 U' G6 ?
0 `1 H' \2 N  L" U  \' X( shttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP