รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
- p1 R- B& I9 B4 ?บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้( v# t. O  T2 m, r4 L: b

; B( x7 N+ `# j# ?- h8 |4 N- j4 E! V; A8 d1 V, i6 V: ]

% ?6 N2 E( j2 N1 [, S                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
6 s2 K+ {* s6 ^+ y" d( w                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
2 ?/ D" v! D& ~4 g0 N! E                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด4 \1 [8 }+ M+ r: f& ~/ t& ?
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
3 D5 N2 `3 ^: A                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
4 c3 n. O  Z) m6 q' v! q$ d: ~" T9 D
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล& [( ~$ J* T9 O9 k2 l7 s$ T5 v3 h

& _. J+ N! j4 j  W2 p( @1 F0 e- W# P+ `4 J+ M% i$ `- z- Q+ S+ _

! q5 f: O$ l! i* ?                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง, `$ Y& G3 U4 T7 ?. j
3 _8 m  u+ a" A! F
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้6 s- D% n7 U+ L- I; t

" L. L& I# w3 I* [+ f1 H& ~3 K  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150  P1 @, y. [1 u+ _  Z: U% X9 Z2 n" ^
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010  o3 z2 F3 k) I' q
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
% p) L5 y- d+ U1 q- M( Lติดต่อเรา% \$ \) @! Q" v3 c2 k4 Z
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         # }& d$ ^6 V- Z% a- \& Z
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่+ p! ^1 J9 n* t2 M8 S0 R
ต.เนินพระ อ.เมือง) r3 g9 g- }( I
ระยอง 21150
  V+ `' |. B  s8 H$ N+ ~0 cประเทศไทย+ {1 b' ]& j2 R' c

! d6 f- @5 b9 l0 C        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
; G" \& W5 A/ c/ Y: e        + 66-38 608761, + 66-38 034438
: b) G7 |) |# Q& N8 W4 s' V4 O8 z! \9 K0 }/ b! }" z  A3 H4 F9 b
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP