รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด% n/ v  G4 c2 _: r* J: P
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
$ ]1 h* j) P! b4 l6 m" r0 ]9 t! a2 ~! Q6 k' L8 \

& ]9 x9 {' u7 Z$ O) f5 z- c5 G( N! I$ P5 L8 I
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่6 v2 z3 [) T# J( |% ~  d& K3 J
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม3 p/ C; C  Y1 a4 D# s
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด( L0 s1 i9 J8 K
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด* t) |& u* |2 l# e
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )( Q4 k; M9 K8 F1 t
, w3 g- s# q6 a& l* N5 C
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
( B8 _$ Z: S% w) s1 k1 s7 V
5 d/ z& D; q- F; P# Y
& g2 Y  Y- x7 o, p0 m5 g7 n8 a/ }; u8 n/ H
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง
3 u( h5 c8 d1 f
+ f5 L% g; R: i' @7 h0 y9 x                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
' a6 Z" l3 F& N: o6 t, m9 W+ k9 N6 C+ y6 w) C+ h. h
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
" w1 M9 x! ]# J# u' yเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010! a' W$ M" k" N2 o2 J3 ?* x
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
6 `% H! \: I1 x7 bติดต่อเรา
; ~& k% f1 ?6 G4 G" L2 M$ c2 Uบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         8 E6 X2 `, G+ |( w9 o6 ]
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
3 l; t' s* r7 w8 x# W5 pต.เนินพระ อ.เมือง
( x/ {, T; y  k: q( o3 iระยอง 21150
1 |$ G7 g7 K3 M/ p9 z* tประเทศไทย% |$ T, L; F% y# [/ Z  t

% R9 ?6 {: L8 C8 \+ `        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-72 D$ i- D" w* Q1 T  |5 }
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
& T! P6 v# b8 j! C* h& {: N' a
& ^3 E7 b$ c6 i" ^  Zhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP