รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด' v3 v+ f1 c; w1 s, D
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
5 d9 L6 x/ \' a6 X, ]1 k5 E2 \' O! k
  B2 b4 Z, e8 q% T6 O2 Z

( a- D$ y  n* [                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่$ C: E) K5 y0 K# w
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
7 C: _5 @# l7 E                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด/ p/ K- p" w8 E! J) }* {
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด, L2 X: n3 H" e; t3 J
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
7 R* K, G! \) E2 L% [0 \& m! r- ~+ y3 S& e& U( P! o
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล. J" N* [' |  g/ |2 V( i( l" h

+ y6 q  u; b/ _5 d: ?9 i2 t" ?
3 f8 w2 m$ ^2 D( ?% B, ~$ `+ c  U9 r# N0 {; c  U
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง  w& O7 A# t. p4 Q
' a5 I# A3 p4 \* j% n
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
! v6 U& x* g5 I" |
( L$ S' ^* }2 w  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
! Y$ C- T8 C% t3 _เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
4 e! V# f# [" B+ xเลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-0848000102 W! `+ q7 V2 C+ K6 s7 g& }* p
ติดต่อเรา0 ]9 Q" y, ~9 b' E
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         % r) g& `$ P5 z, u( s
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่+ h! o4 L. L* d( f
ต.เนินพระ อ.เมือง/ o: X  {7 Y- Q
ระยอง 21150! P1 N) i. [  H- H9 e6 R
ประเทศไทย
) V  t+ ^% L; S
2 r: Y/ I1 M% ^4 ]        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
9 r! S8 |' R  @7 l, N! _        + 66-38 608761, + 66-38 034438# A$ b+ g4 W! q9 E. _! f9 u

( o5 J2 v" Y3 v; ^1 e3 Qhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP