รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
( P2 a: G; C5 f" A) Iบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้+ S5 a( z1 z6 U( X

3 F, v2 @/ k) T3 U) r
' y2 M. V0 B' s! l- k
3 ~* x! L+ V* C$ a                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
3 G$ U+ g( t% z* D                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
8 Q! u/ O8 x8 _  K! J                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด0 C  P, y& b8 s
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
. o9 ]3 @6 _, }' ]* t                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
4 s( V2 ^$ ^6 V5 F  U8 E5 _7 a% [" Y8 G& i3 Y+ c
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล5 b* C' f( `+ v8 ]# k
0 g. l* a+ t' j. K- V$ n) Q9 j0 E0 ^3 ^

$ c( ]& J# N* Z+ k* w" q; |
5 e4 Y4 V3 S1 \8 k- x9 f# s                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง; u; ^& D( B* ^( q5 V1 O6 o

! T  F2 ^+ P" z5 L- x$ l! x; ?: Z                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
) t! C4 S* S9 m& S* }- D( \: ?: S% |
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150) m. v9 I$ _+ A( |* c) ]7 E
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
) ?4 d/ S0 X+ M  X( e% ?เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
! \, v: G9 [7 m+ Z0 Yติดต่อเรา
; B7 c6 ^; Z, `5 a4 H/ k& L$ Bบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         4 v' a( v* K5 f1 F
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
" w, F6 `' k) }2 B0 h& |: ^& d, Iต.เนินพระ อ.เมือง+ X( @. u8 L8 z& d* D& W1 e
ระยอง 21150
/ m8 N: e9 }; D& r: C# s- K1 X! Rประเทศไทย: ^" ~; a% v$ G* {% \( p9 B1 o
$ W' O, z2 k! M1 b) j$ C$ A; X- p! J
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-78 H' `& N2 R5 ?+ K; k% q& _2 |
        + 66-38 608761, + 66-38 034438) k( P; l: M$ `$ N/ i0 O. f( {
" g" ]: O, T. _% H2 r% l0 ?
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP