รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
7 Q' Y7 F/ Z+ g  Eบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
1 @8 {3 r; U2 z, y7 u/ G7 \5 D  D
: _( T  r% i- {& H$ K) e: U
3 D; z+ f2 v8 L% ^" y: Z3 V: T3 B1 U% o& ]/ k
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
8 x- [+ Y7 G0 ~3 j, l* X                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม& V. {+ m. E7 G7 c' {" S
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
& n( k4 I: {+ r3 W2 J                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด$ v' T" E3 ~, Y: \% D' o1 G; R
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
. N$ O; D) d: R+ R6 T6 [6 O5 e
6 R% A% H  F3 J2 C; Y                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
. X1 l0 ~  l! H; l5 Z7 m3 u) H- z1 p/ N
# D+ e; I& M0 H( l1 F: H
: _* ]/ `3 k$ X7 ^  l; S
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง. |4 r3 ^- h/ Y* \5 P( e5 K4 ?
+ Z: H1 `6 @7 M: O5 }
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้; \2 \" D1 v1 n$ i5 m) C# T
" ]# r0 O/ x4 r& a
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
% Z, D6 B5 n( o9 I" vเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010* ]) _* M- Q/ z
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
; s1 w& R0 Z7 H. [, vติดต่อเรา8 Z3 q& C5 E- D/ K+ _+ i
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
5 G! r$ s- q' P  t0 Y) F5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่. E1 J! u8 @0 ]8 O
ต.เนินพระ อ.เมือง1 K" B% n4 z' N1 x% I2 t
ระยอง 211503 L4 F2 _4 U" T/ n! ~) Q, ?
ประเทศไทย* ~. Z5 @+ Y8 Q) x

  e: W2 Q0 `+ D' B" S- [; I        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
4 d. d* }4 n4 \( d# k; q8 K( S: A        + 66-38 608761, + 66-38 034438
' G$ Q$ w+ `$ l3 p& d0 O( e" Y4 I: w6 b4 y7 h3 u" M8 `
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP