รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด  e  _# c# ?; }7 E. b2 B- p
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้! k, a- j2 F- P: n" `% Y' ?1 t7 ^! D
) g5 }  y5 V/ N4 k) h* c

# ?9 z' Q6 n0 V$ t% J% \) m& I* r3 U: N1 N! U% i
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่4 G: A( H. r# Q. b* U8 d* i0 P
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
0 F1 d* {5 E5 s0 |+ \/ ^                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
) b9 j& W+ M" O                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด3 m% x7 ?/ U& W+ c, o
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
* N; K, [1 k* [+ L% j  _: G' A1 ~; Z$ c; o
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล' @$ p2 {  K3 j* O
" u1 S' s$ Q8 i, Q+ ~* k6 l
# X- c! |6 c+ A2 X
6 `. \) n' v* f1 @! C
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง( H2 F% @* _% S3 K/ {$ }
( K- j2 A) u- }5 Z) q" W
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
$ D7 T$ U9 v: S2 I/ K, X
! F% x6 g8 P" ~: F! H7 C  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150. k( v5 x9 q# O! }& [" M$ I; ]
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
  c1 y+ T& y! h6 X+ ~0 |เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
5 ?$ b! ~( {( ^: e4 J  B* I. r7 @8 [ติดต่อเรา
& ?, W' Z- v& Z3 F7 yบริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
3 e& F7 Q/ J2 {5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
* M5 z8 W# `' I* d6 k& Cต.เนินพระ อ.เมือง7 i' n% L! E9 `& j$ ?0 p
ระยอง 21150
) W: v* w+ y, q7 R; nประเทศไทย4 _4 P, v* d7 m( H9 k
/ y2 n! r5 B2 U; y
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
2 \9 o3 v6 w: P1 t        + 66-38 608761, + 66-38 034438; d" |( C. Q* ]/ q7 {/ J0 e5 \

7 {6 P" G5 _: v4 M9 mhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP