รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
/ Z" ^( Y! N) v3 S, s- M: ?บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
+ n5 A8 m  ?+ k5 x6 C; n' y+ k5 v5 m" f" f  W. R2 a/ @
' A/ y; o+ m7 h& [$ e6 j: P) D" }
* ?% j3 V. V4 T; x- |. F# K0 n
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่, V- t# u# F, F% t  B  V
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
; O, ?" i  l+ Z% A2 ]                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด3 K# i) E. V7 S; a$ ]9 \  z
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
5 u% L3 }$ z/ `, d3 L' L" k                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
2 u9 A2 H9 [$ c
# }# @' p( C/ S# _                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล0 u* a- P7 G; G2 V# g+ l: ?  M

( `' c, P# ^$ g( e; A: N
1 g- N1 B5 ~& H" Y' D# C8 }+ S* n& s0 U4 z# ?% Q1 W
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง$ f  \' c) E, `$ a( o8 w% e
& X; G2 G: B2 L6 N3 X- J6 L
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้0 z# M* ~# S3 m; U3 v3 N* o' W# n7 p0 O
6 q3 c! U7 H9 O9 \/ G: f
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
$ O# K1 B( g% `  U" x9 Z( E& Gเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
% N0 B- q0 I% _- J1 l* Iเลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
- b0 F# N1 ^) h7 n5 V& G, v+ Mติดต่อเรา; n% l  [' s8 S/ b6 T$ F
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
% c  w6 F9 S8 r. R0 n) n: Z5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่( j8 r0 O, D! [; U$ _& V  y- F) Y
ต.เนินพระ อ.เมือง
0 Y: q* @7 G7 m& u6 i3 M. d- Cระยอง 21150; L+ ]  f7 o! p& g+ R8 u- v
ประเทศไทย& W# T" Z7 n# p3 j6 K

5 A) Q1 H) t4 _$ a        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7- L  _: T3 }7 C
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
+ j; y! l# J; e4 b1 J
+ C# N" f7 C0 l3 u% ?" s& rhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP