รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด2 t/ ~. `, U3 p1 G5 Q
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
, R) O5 ]! z/ b) I5 x, d! W: y. Z7 Z
6 A9 E+ Z- n) z' l, G/ |( o$ e0 w7 X' A1 ?
6 F3 H5 d. u; }
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่( _2 e% E; X- z2 |; }
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม4 T* U3 O5 l5 M8 p  e
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
( h6 d9 ]8 d! U4 u# w* k& A                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
0 m) G& m" I. H9 {8 q7 g4 w5 @                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )0 I. V5 K. z4 G+ O

1 c) j! ?: Z; e4 C) A                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
/ g! L; L6 B; g& a& Y3 E8 X0 i' z2 }' t' e3 B8 h+ W
1 l  E8 M, J3 K# p
% r5 V( u' C+ y: F
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง* d+ k/ O' [. h- ?  E6 L. }
; C2 p( W( V( e2 b* a
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้% z; M) ~+ b- A( ^6 ~; f

4 C' }' x7 @1 y* E2 F  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150! ~" |9 Q5 X9 S/ O2 T3 {. c- B
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
" s# ~" V7 T; i6 K# Vเลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
7 M. v4 h  G' r. Z' _+ gติดต่อเรา( k; u, S# r0 F. p7 g
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
; _$ O* d1 w9 ]. l5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่9 {. J% [/ d9 `& \5 W0 H4 Z8 r
ต.เนินพระ อ.เมือง
' D0 A+ h3 k& B0 A  B3 wระยอง 211504 U, s4 Y5 D: Y2 w( w2 I8 s5 A
ประเทศไทย7 d7 c4 j  [5 J

0 h6 N: S. `$ T" F& H, l  g, b        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
3 G8 N" F5 a) a) p: t        + 66-38 608761, + 66-38 0344386 T; O1 m$ N/ F4 s8 g
7 X& I* {- {( l6 G$ X/ w
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP