รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
" E2 q' l" b$ s1 d. x9 a4 Nบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้$ h) S& A. d. Y* N
+ M5 C; z4 H, o' C! R) x! M

7 q& ^6 f1 w9 A4 r; }# g; n2 T0 L5 E4 U3 z( p' Q8 r: U
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
. R9 ~& L5 \7 H6 c1 p                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
' X' k  C# X5 W$ j# J                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
5 ?# R- y6 M1 T; @: Q6 W                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด. ]  }# X6 {5 e! N' ^
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
9 i6 W& O) W1 {8 c2 C/ l6 h$ v- I* v3 u0 |7 ]4 M) M4 B
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล8 j* ]1 V: U; ^$ ]9 f+ F7 [; o& V/ ^

9 n$ L: f/ R3 `/ q" i* ]9 V( r/ a, y
% Z" t* [5 c, l- ~! L
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง- U+ [6 T8 p) o6 ]* Y, g
/ o2 e9 ~$ P3 U% h
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้7 T% u! q. l+ q) Z9 t

: U# S* j/ X' q8 Z; y  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
# J" ]# m4 L% s: J& ?2 `( Q3 Yเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010) ~+ u4 ]) S" }( P! ^8 E
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010; E% ^' Q# A5 ~* C  J! ~1 Z4 n
ติดต่อเรา! S2 o' x3 M# C- W+ {
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
" H3 p3 M% O4 A- S! s8 _5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่& z( u1 y# T7 L
ต.เนินพระ อ.เมือง0 m% I: |0 ^& ?+ U
ระยอง 21150
1 `. \" D# a2 t0 r& ]ประเทศไทย
# }6 w9 l. H! W; z% p' U% B. A& W+ c1 J" s$ W$ z; i
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-70 I1 [" Z5 a5 N/ X7 j) B
        + 66-38 608761, + 66-38 034438$ d1 [, \: A& I3 @

, [2 H$ ?9 t# o# E! }http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP