รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
+ A. p( M* V4 a  k( L$ z. Cบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้' {* m  X& ^/ C4 w! `* Q
5 C6 P* G7 m$ H, Z7 L. h8 ]

5 o3 T6 c+ ?9 L
/ F! {: H5 {/ c4 v! Y6 {% d/ D                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่$ ^2 E% j8 \- C0 q2 _/ m' p  @
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
$ {# |4 B- ^* X                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด7 j* z1 |7 m6 a( n2 C; \
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด( l+ |; {' H+ r  E# ~# L  d# F
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
8 m/ n7 G1 ~$ @5 _- M* x; Y+ Z1 N
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล2 n0 ^7 b, h  r4 a0 v7 y

0 K7 h0 D: v+ `6 }8 U
: N6 V2 X! @1 @+ B7 [
4 H; `0 z7 S$ Y                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง) z) [2 S% H6 N/ [$ g
$ V) O) P' X' z5 p4 D# U5 Q7 t
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
" @) I  \. w  ?' N8 T, G
0 B! J' j9 L8 r8 X" I. I4 h  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
, y- Y* Y4 ]' E, \เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010" Y& D3 F3 B6 a# U- G
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
3 }) o  K: d9 [9 Y* ^7 e' kติดต่อเรา
7 x' Q; e+ t: y' y# iบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         3 V; |- }) x1 k
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
# Z2 h8 D+ ?' t4 X+ G8 @8 {8 Xต.เนินพระ อ.เมือง
7 P7 }7 ~# _3 Y0 W. l0 ?0 kระยอง 21150
" L( B) C9 m/ G8 e/ d; @6 M# j# jประเทศไทย
- C; `6 {; [" u' Z
2 R3 K& @3 e1 `. u        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7* \* o- B& ?/ m+ h. i
        + 66-38 608761, + 66-38 0344380 h% ]# ]9 B) r+ o7 ]! q: ]

6 K8 c" D8 r) t* x" m8 jhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP