รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด$ x5 f  T: j+ o4 q* a
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
: ]  i0 h. G3 K* }5 i. A( p, n$ `4 ], U6 T4 x5 ~4 m6 j3 K
( i$ n; r. h$ R0 B" ~$ @  g2 v
3 v9 h2 w' k' u& T$ b- k8 h# b& o
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่8 [' a% a% k/ H: O, @- {$ F
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม' o6 b7 I! I% g% K6 z! v8 Y; e
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
* z: x) t" }$ V, Z  ^# }% t* T( |$ k                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
9 ^& M7 g6 P* ~4 E                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
! G9 y0 _: K$ _2 A) D
! ]. g6 n2 [; j7 K  B. ~/ C                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล: U! e3 k  ]8 I; K: v

. A4 m3 k! H4 q" K3 L) ]7 m1 v' \# C% `( Q$ L
8 W& ^7 @: K2 n3 Z; v8 b& K
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง' [, p. w7 g2 W' I9 I9 G  w* Y

9 u* J! k4 f) w3 a3 v) e+ v                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้- v- T; K2 Z8 I1 i8 ?' h- r
4 b; f) n' W0 I
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
' }" [$ A! W7 w9 bเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010! M6 m; B6 b2 g7 q6 G  z
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010& O6 j" ?: @5 k" k/ Y
ติดต่อเรา
, D4 D) U8 w, q" cบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         8 n7 o/ R8 p/ P& ^" k$ s+ x
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่( i7 H! L/ k! L" ?; E) w4 |5 b& u/ V
ต.เนินพระ อ.เมือง) V2 C2 w& ?8 A5 s; R  X
ระยอง 21150$ ^4 }0 Z7 Z1 A- G: S9 A
ประเทศไทย8 h: G( {( B( ]

- Q1 N& n- b: Z$ f  a  l        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
8 v/ L% G8 [" X; e; v( S        + 66-38 608761, + 66-38 034438
8 ?* Z9 l3 o3 p& ]6 K, l* ?( }+ c6 d% Y& v9 \3 T
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP