รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
. Z5 Z6 ?6 f2 oบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้& x* Z  a: s" N! r4 g! H

$ C' z& m! }! Y; m+ m. ?* l
# q# ?. j0 s! Y2 s. D! r' b7 y1 `0 ^9 q
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
9 x# {" i; v! G7 Y! \                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม6 O$ E% F, G4 s8 z. q0 G) v
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
3 p+ W1 a$ g. d' v) O2 ?                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด, c/ h5 C+ }) j/ G+ @
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
" `  d. G' Y# _& I: l
" a# R% ?) Y) y0 U8 V                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล8 C7 ^# n- t$ G( X. `% B1 N. W) [6 P
+ N) D# I6 g- V" r
! d; q& o- E8 [; F) K8 }% j3 V- s0 I  b

+ t+ y& b+ V3 B                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง1 C' w; a! Y9 h! |0 z* `8 N& h

3 M  |0 j# D8 C0 a                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
# |/ U6 f4 r! P2 y; J/ M  a; u( C  W
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150; I% U0 L4 c- P& n  ^0 A
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
6 w% B+ O% V6 S/ `, p" A3 S( ?เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
2 C* E8 @8 h" B3 J% W4 hติดต่อเรา0 o9 Q  |2 |& e( [* ^
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         ; z' j# w( ^, A- ?: A
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่9 C  p' p$ ^; ~" Y
ต.เนินพระ อ.เมือง1 k- Z" b* e7 C: O3 `( ]
ระยอง 21150
. Z5 k. O" ?" O  ?- {4 t$ Vประเทศไทย
* f- a1 H+ F7 C; I6 E; t* |, D+ h+ h* W5 z9 O* g3 z
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7& s: ]. u  b  H
        + 66-38 608761, + 66-38 034438  Z+ \+ f. N9 ?: E- S
+ F' l1 c- Y3 o0 g
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP