รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด* e# P5 ^' q! J- Z0 @9 ]; c
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้1 v  Z" E; A/ t3 G! X; r: X0 h
6 R* z. e) r' R

" ^9 C# k  D) k1 ?8 [
7 d! Q0 R' f. Z5 {- I                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
" ~" \) N2 O# S. c* e- w* e                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม0 b2 Q# `2 B$ ?, {. {
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด5 ^( z7 g- U$ `
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
# B& L* I' a" N6 a                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
: R: C* @3 O. U+ j$ m* t" J
4 Z- Y; d- K7 Q$ @! [+ t( I3 A                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
( S& I0 q, C* N: D& G5 |2 I5 _# s
* C9 |$ t& G1 T3 V4 {- q. K
/ h% M& V$ K4 _0 v' j
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง% g) ^' V$ K' M) a/ M2 R) o& R
" c* d4 b* y& E) M# _
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้# [/ @8 i* T4 a% S; O! c% P6 p' T
# M% i9 T& ~) R1 b+ o+ @8 I
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150! F  a8 b: M. v& Q; ~/ ~
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
5 z; R2 H, x% @) Z7 n; o( W2 f; Gเลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010; j. ^& C$ A/ T) G1 Q( V& S
ติดต่อเรา
& j8 L" W0 V/ Fบริษัท วิน โพรเสส จำกัด         0 J. E2 q) L- k! J* f5 N
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่! ^, i7 o: L1 ^& T- H' L: w
ต.เนินพระ อ.เมือง( @; A* b% {$ b" }
ระยอง 21150! b8 {4 q1 |* b7 @3 O/ g1 ]
ประเทศไทย
5 g# q+ K! x, @- t/ j  Z7 U6 O% _8 F5 g
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
: C. ~% a5 j+ J$ [7 i        + 66-38 608761, + 66-38 034438
' z$ p* O# n4 v0 i) X- s. o8 z! p7 s; U9 a9 R( ~* ^; }
http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP