รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด& g) T3 o" w: }! Z1 d3 H( S0 A# I& [% O
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
6 `  m# m, x$ j' b" J% A' D% C# g! x9 o% H7 x6 l8 n
$ |8 y1 ~8 g( t- r

$ x+ B! \! j! R" C9 U                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
* u: g" O$ e$ n' _; C& \3 k2 ]( l                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม- n, {# e9 ?6 M# G4 C/ |2 A6 k
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
3 h6 p( w& r4 B' U2 L6 f! J                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด4 o, _; Z; g% U. ]- A: A
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )
0 u6 o' }3 S) J+ O1 `
  i" V% q, P  Q$ e9 k9 T$ r9 o                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล$ J) X0 L5 L( \! q

1 U; U$ N! }1 W( X" X6 I( C7 E) l% W2 Q* h: F4 k1 K! X+ r

# y! Y0 ?2 v4 d. X: E9 p                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง# p* a8 B: A9 J- p, O
- v' `: I- x1 M% O" R
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
& x2 {5 B; |% B7 \4 |2 {" b8 ~7 E% n
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
) m. ^/ S9 r! Yเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
# h1 v$ f9 _; ?9 q4 y1 jเลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-0848000101 h; f# X2 B5 Z( P4 g( y0 V6 j+ E" j
ติดต่อเรา
! p+ w6 X/ T% vบริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
6 j7 i7 R5 @* n5 I  u# l/ h6 b% N# z# W5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
6 i* o. u  a8 L; C) X, R0 Xต.เนินพระ อ.เมือง  |% D% w# J0 ^
ระยอง 211509 R7 G' B, b0 D9 c+ R0 R# g
ประเทศไทย
+ K3 Z5 f3 O% ?! N# G& s* a. n3 G# A- j+ u
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7% i& N# h0 |9 m2 M
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
6 j' w3 X% t$ T; J6 q; S& r
' M, d  X) L- K# mhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP