รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด9 V+ ~! |, J) B6 r" X4 p
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้6 |. k' L) A6 ~& v$ u
( z; [( V( L# T5 j2 |& B1 p
7 A- N; S2 x$ B; n8 }/ l# Z

" D  h0 Q1 k5 w" v/ f                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่& V. ^- f( x  A! K. Y
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
. Y- y. F, n1 K0 _+ `* T                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด2 E' B  [  m/ N& X  a
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
' B% Z" J3 H& G5 J# ^                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )" Y2 L) j9 L- o7 L) m8 D: x; G
- E: {; q. M! k2 a' }9 v) j! L
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
  ?. S8 ^+ _' c; }9 ~6 d
  @  r6 I/ D$ f! Y2 H2 }+ d) T
4 e5 ~% ~- u4 k' g4 C& h1 c6 a+ K9 c5 ]: o
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง/ C8 ^2 @) j" N( D

7 B$ `( p2 U7 X8 P: `. D  q4 _9 q3 z                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้# H3 e" n! Q7 s! x. u* Q$ f0 v
- a0 k, e' _3 R8 O/ C
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150  K; e, @4 w; B6 o: H, }! K
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010: ^& }$ h6 t% ?$ g4 A0 R; a: \5 k
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010" `- O& b/ l+ G/ p0 Q+ g7 [
ติดต่อเรา0 E. y! M. x. L; _
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         ' [( v6 W8 Z# [: R$ r. S
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่  [/ ~1 U7 g1 H2 g
ต.เนินพระ อ.เมือง
3 \* u  u" R, iระยอง 21150
; V& {7 q0 H/ Yประเทศไทย2 m7 W* E* I1 @$ x1 w  y7 h

* R+ X5 K9 I: e& v5 Y        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
: E" g  n! T0 X1 b# z" T1 a. V. u        + 66-38 608761, + 66-38 0344385 [8 Q% k; P. F+ a$ }4 W* j! j

5 a5 }1 R' k+ P2 f$ V. A9 e! mhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP