รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด; h( s4 Z2 c$ ]0 F
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้2 u! N" m  u/ e3 V; q

6 m$ c1 |* t4 D! r' W
% M  _* f$ k" W; _. }
2 E$ D  t" c4 p2 T                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
9 q0 x2 o9 r0 T) v, m" P                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม* l* B; O0 g  U' g# g. r! h+ w5 j4 \
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด% b) s) m# Y9 X5 ^9 D& P
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด: q' c+ P! e7 k9 K: j; H# V
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )4 v' w9 j8 _" i" U; G: \
" z6 T2 Y$ S' [% P# w6 b3 _( t4 V
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
4 M: g) D3 e& K5 _0 o8 B- a3 d8 s  w' O: Q6 P& X4 i

( z2 C, l* G$ I: i7 E5 o6 n  ]$ @5 [' r* h
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง5 o8 X2 {4 r3 Y. i: o
, |$ C3 U7 r% t* C% ~" ~
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
% y' D/ A; }$ T& t. q* ^# H  p. q5 m/ L8 t
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-0848001500 j6 a0 ]& l$ t
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010  b( e; p3 o+ `2 l3 T6 U
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
* [/ x4 X4 w4 C& t. Oติดต่อเรา
: I; q3 U% K- P( \$ j6 nบริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
0 n2 t* u* w9 u/ x1 Y: y/ Y5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
3 H" u  @$ z, J3 nต.เนินพระ อ.เมือง, n- M" ^  l$ F0 C; r
ระยอง 21150& `) g+ ~2 ^. c0 g$ E  I
ประเทศไทย+ f" g( e) I/ m. s7 m3 [
! K5 S$ e; D/ E' }! [6 z6 g
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
7 B0 F- T) V8 B5 S3 L( u0 P        + 66-38 608761, + 66-38 034438
+ C7 B7 S) |3 _3 `5 N$ D
4 o) |& |  ]& |- o6 b) `$ ihttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP