รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด! _4 B4 ]" @6 g0 ^) k
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้1 c/ D, s) f. T1 Y
, X$ R9 i& W! g1 E% c

: S# f8 }" O7 X  l3 W% I1 c5 w5 x* F3 e: ]) K0 d
                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่0 W1 i7 v/ `. N& @8 l) M7 f1 Q
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
7 s! L6 P# t8 x- X                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด. u& k% [  k, \6 T* a" l
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
' S$ E9 p1 b5 q+ Z                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )2 e6 J+ @" _- M  W

% n5 t& d8 [3 h& ]* o* ?                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล
/ u8 B8 s2 `3 p: \4 G. ?
0 v4 q3 S5 T3 S/ U
3 Z6 a. g0 s8 W- b- n9 }/ A  l( E  q* Y  h, b, m
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง7 Q3 u9 b+ i- s

2 t% X/ \, y6 \9 [- h- f+ E                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้- P9 Q9 ~7 u/ M9 W) Z
8 S. H( f, M( `7 h
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-0848001500 R2 |  K: E8 L
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
- m# H: i5 y9 U( |เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010% ]! d6 `) P1 H1 t
ติดต่อเรา1 k8 o1 Y/ V1 }# V
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         # W9 I, J8 U7 @! Z5 p
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่2 m  w3 f5 ~" L8 K; y" K. r- C' x! `
ต.เนินพระ อ.เมือง
: O) `, F+ @. `& E4 rระยอง 211506 {  _; J6 j" k* _3 o: K
ประเทศไทย+ X8 r$ H( z5 W+ G
* J/ `/ t8 A6 F+ |4 I
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7& {* J& W5 T- s' m3 e) L3 f3 \
        + 66-38 608761, + 66-38 0344385 O4 r( k" u6 @  Z9 x

/ ?* {/ x0 u; _3 G) ~* g+ \3 xhttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP