รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด! s, K  s* ^% R/ t5 r) X& V+ p0 o
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้3 q. f4 b; p/ g; D4 z. U$ m

! @, O4 z  [5 A/ |
4 W2 Z$ P( |& V% v( C0 L3 _
( S/ u, L# }: n. A                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
- f1 B4 M) q# ^0 o1 q                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม8 c1 E# t6 m1 z6 ?3 I3 B  T0 k
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
+ y' K' L4 X# F                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด. O' d& V% c* |( D5 S7 m
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ): b. l0 k! R& R
/ v9 q! s( a/ S+ Y/ R, s, k) g  V
                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล4 r& J5 n5 o, y# J* }
# r  Q; z) U$ l+ C

) F% y6 y' F5 f% P- f; l/ t9 Y2 e
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง
, u; u1 [3 ?$ W5 g" r. z
3 J$ D) P- E8 V                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้: C1 K( B" s; b; @; I+ i

# J# I, u( G1 k7 G! W" R8 M  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
! m- A1 Y3 `  d- j) c% E" |! Eเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010- z: {- k8 L. X+ {
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-0848000108 h# S( q6 ~" j- }( q/ ~
ติดต่อเรา( M+ U6 _; M+ W( G; g3 C
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด        
1 f$ M2 T" L, Y5 j$ l2 r% N# {5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่: B4 K4 a( M4 O; l* P) `& V0 x
ต.เนินพระ อ.เมือง. [  d8 u3 G( \# K
ระยอง 21150* z: A& T3 M0 U: s" k! s- ~
ประเทศไทย3 n' P# k2 w) D0 `+ t
! S8 c6 n/ {: ^* o
        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-79 }9 _5 T" s- P. O# k
        + 66-38 608761, + 66-38 034438
2 \' K+ z$ }( g' o% }1 c% G
$ B7 v) P+ k0 S; ~4 ehttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP