รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รีไซเคิล (Recycle) คือ

รีไซเคิล (Recycle) คือ

[size=-1]การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า "รีไซเคิล" คือ การนำเอาของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้[size=-1]ของใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม  นำกลับมาใช้ใหม่  ได้แก่  กระดาษ  แก้ว  กระจก  อะลูมิเนียม และพลาสติก  "การรีไซเคิล"  เป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ  ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม  ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนำมาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป

[size=-1]การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มีกระบวนการอยู่ 4 ขั้นตอน  ได้แก่  
1. การเก็บรวบรวม
2. การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน3. การผลิตหรือปรับปรุง 4. การนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุที่แตกต่างชนิดกันจะมีกรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกัน  เช่น  ขวด  แก้วที่ต่างสี  พลาสติกที่ต่างชนิด หรือกระดาษที่เนื้อกระดาษ และสีที่แตกต่างกัน  ต้องแยกประเภทออกจากกัน


[size=-1]เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตแล้วของเสียที่ใช้แล้วเหล่านี้จะกลายมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนในการนำมาใช้ประโยชน์  ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายทีประทับไว้  บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกครั้ง[size=-1]การรีไซเคิล ทำให้โลกมีจำนวนขยะลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการนำทรัพยากรธรรมชาติ  มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง  ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ และลดปริมาณการโค่นทำลายป่าไม้ลงด้วย  การหมุนเวียนนำมาผลิตใหม่ยังเป็นการลดการใช้พลังงานจากใต้ภิภพ  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศและลดภาวะการเกิดฝนกรด[size=-1]สำหรับประเทศไทยนั้น  จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พบว่า  ศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จากมูลฝอยที่เก็บขนได้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศมีประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้  แต่มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันต่อวันเท่านั้น  ที่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์[size=-1]การนำกลับมาใช้ใหม่  จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด  ในหนทางหนึ่ง
[size=-1][size=-1]วันนี้ ?.ท่านได้นำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่กับเขาหรือยัง
คุณทำได้
เพื่อ รักษาโลกของเราไว้ให้ลูกหลาน

TOP

ขอบคุณที่แนะนำคับ

TOP