รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ5 {* x) P) r/ k+ L
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ
# t( b4 U0 ^. o2 {/ n6 |รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ(ในภาคใต้)
3 I( K% ]9 x' |เปิดรับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ ที่ จังหวัด ระยอง
% _- y' p" E, B0 m# K$ D                    ติดต่อ 0807090023
, U$ [3 m. X4 ^  i2 d- ]                                 P.M.   11.70         
: r! B. k4 m( Y) d( _; z                                 S.M.   11.60
/ \# \: w- `* _                                 M       11.10
# _* y" L2 D% F, ^% c% }                                 S        11" |$ @" C7 S1 e8 O: i
                                 C        10.80.
" i* R+ h! \! a0 x! Y                                 D        10.50                           
  M0 f# X9 Y/ T: B9 k: W                              
. O- C: |+ ?/ u                                  ราคานี้ถึงวันที่  25/3/2556

TOP