รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ  j' Z- D, ~0 ^, E/ T3 g
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ+ E7 t. S* ]9 q* ]$ l) Q
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ(ในภาคใต้)
4 ]( j( Z" x  q4 F8 Dเปิดรับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ ที่ จังหวัด ระยอง- N* z. {. S9 U/ I' d
                    ติดต่อ 0807090023
7 X* Z. p6 f7 R6 }  }                                 P.M.   11.70         / ^, l/ y+ G% M( j+ o
                                 S.M.   11.604 Q6 k; \% n+ i7 J8 O3 d
                                 M       11.105 I2 F7 j* M. a
                                 S        11
* e0 Z& l9 u6 _  [                                 C        10.80.) o. |" F+ K* G5 w5 n& F% N( l
                                 D        10.50                           ' {7 w+ K) s& _$ T9 I4 ]3 L6 l
                              : i2 R/ ^8 _  d- L. a# h2 X$ `! C7 v7 N4 E
                                  ราคานี้ถึงวันที่  25/3/2556

TOP