รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ2 C/ `& s* T- s# i
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ
5 h9 `* R" h1 Iรับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ(ในภาคใต้)% ~4 m$ |; H: S) f; G. ]9 Y7 h0 z* r& I
เปิดรับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ ที่ จังหวัด ระยอง
# n* W" Q: i8 Y7 B                    ติดต่อ 0807090023
$ |  H; t+ h( L  v% I' [0 @( v                                 P.M.   11.70         
/ d7 Q( l9 t  y# L4 d# w                                 S.M.   11.60
, H5 \" b% x5 R2 R2 B7 ]                                 M       11.10" |) r7 _! f& |  e$ s
                                 S        11
# C7 J. D+ R1 l- T" N$ `                                 C        10.80." ~( i5 O* ^5 ~* j6 }0 V
                                 D        10.50                           
8 }+ [& l+ N$ A" b2 C3 e- I# w/ ~/ D                              0 G6 R! ]: P- g
                                  ราคานี้ถึงวันที่  25/3/2556

TOP