รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
+ I9 K6 K1 M4 g( @ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-, }# v. q9 ?/ d# o
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
' h. s9 f+ \. Z4 u% z/ Xแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54% |2 ?. B* [% x7 T6 q1 g- \' l  P
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
, a( q( v% ~: J" h6 Z# Y7 HB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-" Z/ t- D! s* |% U& L! Z  D
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
, A! V1 U- z; X2 }9 s" L2 iเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
" Y/ _, Y& D- Oทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-5 g2 ]8 n$ h# \; J  w/ K( @# z9 m5 d' [
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-3 [3 @! x8 Z$ o( l1 C4 V& r" }6 \
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
- H  \$ _. {1 `8 Xเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
% m, x- a$ I3 Q/ Q4 |7 B. a+ Sทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
: q& _. w* U  h) Yเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
6 v7 ~8 K8 @% O7 l# ?) d$ Vทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
' K+ W4 \3 n# G* I# h3 t" Yยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP